SOCIAL DANCER

ZASADY / RULES

W kategorii SOCIAL DANCER mogą wziąć udział wszyscy Zawodnicy, którzy zarejestrowali się na co najmniej jedną kategorię (pista, vals, milonga lub escenario).

W kategorii SOCIAL DANCER obowiązuje podział na LEADERÓW oraz FOLLOWERKI, gdzie każdy otrzymuje osobny numer startowy i jest oceniany indywidualnie. 

Ronda konkursowa odbędzie się w SOBOTĘ podczas PÓŁFINAŁÓW. 

Ronda konkursowa składa się z trzech dobranych przez komisję utworów.

W rondzie konkursowej pary przydzielane są losowo przez Prowadzącego. 

Każdy utwór w rondzie Zawodnicy tańczą w innych losowych parach.

Ronda konkursowa jest jedna lub w przypadku dużej ilości Zawodników dwie.

Wyniki kategorii SOCIAL DANCER ogłoszone zostaną podczas milongi galowej w sobotę, obok wyników z pozostałych kategorii PÓŁFINAŁÓW.

Zwycięzcy, zdobywcy pierwszego miejsca (osobno LEADER i FOLLOWER) otrzymują Puchary oraz nagrody rzeczowe. 


ENGLISH VERSION

All Competitors who have registered for at least one category (pista, vals, milonga or escenario) can take part in the SOCIAL DANCER category.

The SOCIAL DANCER category is divided into LEADERS and FOLLOWERS, where everyone receives a separate starting number and is assessed individually.

The competition roundabout will take place on SATURDAY during the SEMIFINALS.

The competition rondo consists of three pieces selected by the committee.

In the competition round, pairs are randomly assigned by the host.

Each song in the rondo. Contestants dance in different random pairs.

There is one competition roundabout or, in the case of a large number of competitors, two roundabouts.

The results of the SOCIAL DANCER category will be announced during the gala milonga on Saturday, next to the results from the other SEMI-FINAL categories.

The winners and first place winners (LEADER and FOLLOWER separately) receive cups and prizes.